Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Starosta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r .(Dz.U. z 2015r., poz. 149) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2 lipca 2015r. poz. 1071) może przyznać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to kwota 20.000 zł). Szczegółowe zasady przyznawania refundacji określają kryteria.
Podmiot gospodarczy, przedszkole, szkoła lub producent rolny ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów z tytułu utworzenia nowego stanowiska pracy składa do Urzędu Pracy wniosek, który zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, w tym:
- nazwę lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej,
- adres siedziby albo adres zamieszkania,
- numer PESEL w przypadku osoby fizycznej,
- numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
- symbol podklasy prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją
działalności (PKD),
- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
2) liczbę wyposażonych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
3) kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i
źródła ich finansowania,
4) wnioskowaną kwotę refundacji,
5) szczegółową specyfikację wydatków dotyczącą wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków
niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
6) rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
7) wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do
wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny,
8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
9) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub
producenta rolnego.

Zainteresowany podmiot gospodarczy, przedszkole, szkoła, producent rolny powinien dołączyć do wniosku oświadczenia i zaświadczenia dotyczące:

- niezmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z
pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot na mocy porozumienia
stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia
otrzymania refundacji,
- prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
- niezalegania w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z
opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych,
- niezalegania w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,
- nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych,
- niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu.

Natomiast producent rolny może ubiegać się również o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na podobnych zasadach (więcej informacji na ten temat można uzyskać w pokoju nr 212 (PUP Łomża) lub pod telefonem nr 86 2158027).

Inne ważne informacje:

- ubiegający się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego musi posiadać udział środków własnych w kwocie 5.000 zł,
- zgodnie z w.w. przepisami na podmiocie ciąży obowiązek utrzymania stanowiska pracy w
pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24-miesięcy,
- o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję Starosta powiadamia
zainteresowanych w formie 30 dnia od dnia złożenia wniosku,
- od negatywnej decyzji komisji nie przysługuje odwołanie,
- refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania
poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
- zatrudnienie na wskazanym stanowisku bezrobotnego następuje po spełnieniu warunków
określonych w umowie,
- zabezpieczenie realizacji umowy może być w formie: poręczycieli 2-óch osób fizycznych,
blokady na wskazanym rachunku bankowym lub gwarancji bankowej.


Podmiot gospodarczy, przedszkole, szkoła lub producent rolny ubiegający się o przyznanie pomocy z Urzędu zobowiązany jest do spełnienia warunków do przyznania pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1470/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu UE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1).  Kliknij TUTAJ , jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie i jak pozyskać środki przyznawane na refundację dla pracodawcy kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Data powstania: wtorek, 24 sty 2012 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2008 11:27
Opublikował(a): Barbara Boryszewska
Zaakceptował(a): Maria Gwardys
Artykuł był czytany: 13520 razy