Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Terenem działania PUP jest obszar następujących jednostek samorządowych: Miasta Łomży oraz wchodzących w skład Powiatu Łomżyńskiego: Gminy i Miasta Jedwabne, Gminy i Miasta Nowogród oraz gmin: Łomży, Miastkowa, Piątnicy, Przytuł, Śniadowa, Wizny i Zbójnej. Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Starosta Łomżyński. Przy realizacji zadań PUP współdziała ze Starostą Łomżyńskim, Prezydentem Miasta Łomży, Wojewodą Podlaskim, innymi powiatowymi urzędami pracy, radami zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie następujących aktów prawnych:


1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2148 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2046 z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1938 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1778 z późn. zm )
6) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1383 z późn zm.)
7) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 362 z późn. zm.)
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.)
10) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 933 z późn. zm.)
11) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 62)
13) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 149)
14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1201 z późn. zm.)
15) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1828 z późn. zm.)
16) innych przepisów szczególnych.

Data powstania: środa, 25 cze 2003 14:50
Data opublikowania:
Data edycji: poniedziałek, 14 cze 2004 11:51
Opublikował(a): Grażyna Krzyżkowiak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6317 razy
Ilość edycji: 2