Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Starosta Łomżyński, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 149) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2 lipca 2015r. poz. 1071) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, może przyznać bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak kwoty 600% przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2016 jest to kwota 20.000 zł PLN). Szczegółowe zasady przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określają kryteria. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zainteresowany pozyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwany dalej ubiegającym się, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wniosek, w którym określa m.in.:
- adres miejsca zamieszkania,
- kwotę wnioskowanego dofinansowania,
- rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
- symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności,
- źródło finansowania,
- szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na
zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn,
materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Ponadto, ubiegający się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dołącza do wniosku oświadczenia o:

- nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej,
- nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- nie podejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej,
- niekaralności w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28
października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
- zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszenia,
- niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie
jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Bezrobotny, ubiegający się o przyznanie pomocy z Urzędu zobowiązany jest do spełnienia warunków do przyznania pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1470/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu UE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str 1).  

Ubiegający się zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informacji o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Ponadto, ubiegający się o pomoc bezrobotny:

- musi posiadać wkład środków własnych w planowanym przedsięwzięciu w kwocie 5.000 zł PLN,
- zabezpieczyć ewentualny zwrot otrzymanych środków poprzez jedną z niżej wymienionych form:
1/ poręczenie dwóch osób fizycznych,
2/ gwarancję bankową,
3/ blokadę rachunku bankowego

4/ poręczenie z Funduszu Poręczeń KredytowychO sposobie załatwienia wniosku Starosta powiadamia wnioskodawcę pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję (powołaną przez Dyrektora PUP w Łomży) zostaje zawarta umowa, która m.in. określa termin podjęcia działalności gospodarczej, sposób i termin rozliczenia się beneficjenta z otrzymanych środków, a także określa konsekwencje nie wywiązania się z warunków tej umowy.
Kliknij TUTAJ gdzie i jak pozyskać środki przyznawane bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.Data powstania: wtorek, 24 sty 2012 09:57
Data opublikowania:
Data edycji: czwartek, 3 cze 2004 12:25
Opublikował(a): Barbara Boryszewska
Zaakceptował(a): Maria Gwardys
Artykuł był czytany: 48952 razy
Ilość edycji: 11