Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, niepełnosprawnych

Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SZKOLENIE – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkoleń będzie realizowany zgodnie z ustawą.

Inicjowanie szkoleń polega na:
1) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji;
2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia;
3) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.


Szkolenia grupowe – starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjiach rynku pracy, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Wykaz szkoleń grupowych zamieszczany jest w rocznym planie szkoleń, zawierającym:
1) nazwę i zakres szkolenia;
2) liczbę miejsc;
3) przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania;
4) charakterystykę osób, dla których szkolenia są przeznaczane;
5) informację o egzaminie jeżeli jest przewidziany;
6) rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.

W ramach szkoleń grupowych realizowane są szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane w powiatowym urzędzie pracy lub zlecane zgodnie z art. 24 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
1) 40godzin zegarowych prowadzonych w formie zajęć, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
2) 40 godzin zegarowych ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy szkolenia poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy może być wydane, jeżeli uczestnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia, a jego obecność na zajęciach w każdej części szkolenia, była nie niższa niż 80% liczby godzin określonych programem szkolenia.

Szkolenia indywidualne – starosta, może skierować bezrobotnego lub poszukującego pracy (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia, a także spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
Skierowanie na szkolenie bezrobotnego lub poszukującego pracy (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w przypadkach zawodów wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.
Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienia, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który z własnej winy przerwał szkolenie lub po skierowaniu nie podjął szkolenia na okres:
1) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
2) 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
3) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkoleń będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) i na podstawie Regulaminu zasad udzielania zamówień usług, robót budowlanych i dostaw o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000euro.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych:

Dotyczy szkoleń grupowych:

1.Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkoleń grupowych będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2013r, poz. 907 z późn. zm) i na podstawie Regulaminu zasad udzielania zamówień usług, robót budowlanych i dostaw o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.


Dotyczy szkoleń indywidualnych:

Przy wyborze instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia indywidualnego Powiatowy Urząd Pracy w Łomży uwzględnia wytyczne zawarte w § 74 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz.667).


Szczegółowe informacje na temat organizacji i finansowania szkoleń udzielane są w pokoju 106 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, telefon: 86 215-80-23, e-mail: anna.choinska@pup.lomza.pl

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645);
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667);

Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2003 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:46
Data edycji: wtorek, 2 gru 2014 00:00
Opublikował(a): Ewelina Trzcinka
Zaakceptował(a): Ewelina Trzcinka
Artykuł był czytany: 14972 razy
Ilość edycji: 13