Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Pośrednictwo pracy

Celem POŚREDNICTWA PRACY jest udzielanie pomocy osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 • pozyskiwaniu ofert pracy
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym poprzez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

  Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców, dobrowolności, równości i jawności.

  Powiatowy Urząd Pracy podejmuje kontakty z pracodawcami krajowymi, z którymi nie współpracował, w szczególności z pracodawcami krajowymi z obszaru swojego działania, i utrzymuje kontakty z pracodawcami krajowymi.

  Pracodawcy zgłaszając krajową ofertę pracy określają dane dotyczące:
 • pracodawcy krajowego
 • zgłaszanego miejsca pracy
 • oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy
 • postępowania z ofertą pracy

  Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:

  otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego (wyłącznie w sytuacji gdy pracodawca wyraził zgodę).

  zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy.

  W ramach realizacji pośrednictwa pracy możliwe jest zorganizowanie przez urząd giełdy pracy, będącej formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.

  Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw UE/EOG jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wyłącznie w ramach sieci EURES.

  EURES jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia.

  Celem EURES jest pomoc poszukującym pracy oraz pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez:
 • międzynarodowe pośrednictwo pracy
 • informowanie o warunkach życia i pracy
 • identyfikowaniu i przeciwdziałaniu przeszkodom w mobilności

  Przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES powiatowy urząd pracy współpracuje z właściwym terytorialnie wojewódzkim urzędem pracy.

  Powiatowy urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców krajowych poprzez:
 • przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do wojewódzkiego urzędu pracy
 • przyjmowanie podań o pracę, życiorysów i przekazywanie ich pracodawcy krajowemu
 • współpracę z pracodawcami krajowymi zgłaszającymi ofertę pracy dla obywateli EOG

  Powiatowy urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców z państw EOG poprzez:
 • przyjmowanie z wojewódzkiego urzędu pracy zagranicznych ofert pracy
 • upowszechnienie zagranicznych ofert pracy
 • informowanie osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy


  KRAJOWA BAZA OFERT PRACY - jest internetowym bankiem ofert pracy o zasięgu ogólnopolskim, umożliwiającym szybką wymianę i korzystanie z informacji o ofertach pracy między województwami.Kliknij TUTAJ jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie i jak załatwić sprawę w pośrednictwie pracy.

Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2003 09:59
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2004 10:07
Data edycji: czwartek, 5 kwi 2012 00:00
Opublikował(a): Katarzyna Rogalewska-Tyl
Zaakceptował(a): Maria Gwardys
Artykuł był czytany: 7357 razy
Ilość edycji: 5